• 44-330 Jastrzębie-Zdrój
    ul. Słoneczna 18A
  • tel. 32 47 626 36
    tel. 32 47 626 37
19  Kwi 

Walne Zgromadzenie Członków w 2023 roku

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZGROMADZENIU 

   Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” zawiadamia o terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia: 

Nazwa Części WZ

Data

Miejsce

Osiedle A. Bożka

ulice: Zielona, Harcerska, Miodowa, Wrzosowa

 

Osiedle Pionierów

ulice: Kaszubska, Kurpiowska,

Śląska, Warmińska, Pomorska

 

Osiedle Zdrój

ulice: Konopnickiej, 

K. Miarki, Słoneczna, Krótka, Kusocińskiego, Of. Faszyzmu, 1 Maja, Staszica, Jana Pawła II, 11 Listopada, gen. Andersa, Poprzeczna

 

 Osiedle Przyjaźń

ulice: Górnicza, Wyspiańskiego, Moniuszki, Morcinka, Kopernika, Krasickiego

 

Osiedle Złote Łany

ulica Wiejska

 

Wodzisław

ulice: 26 Marca, Wyszyńskiego, PCK, Plac Zwycięstwa

 

15.05.2023 r. – poniedziałek

- godz. 1530

 

17.05.2023 r. -  środa

- godz. 1530 

 

 

18.05.2023 r. – czwartek

- godz. 1530 

 

 

 

22.05.2023 r. – poniedziałek

- godz. 1530 

 

 24.05.2023 r. – środa

- godz. 1530 

 

25.05.2023 r. - czwartek

- godz. 1530

Szk. Podst. Nr 10, ul. Zielona 2A

sala gimnastyczna

 

Szkoła Podst. Nr 6,

ul. Śląska 6 sala gimnastyczna

 

 

Zespół Szkół  Nr 9,

ul. 11 Listopada 4 sala gimnastyczna

 

 

Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego,

ul. Piastów 15

 

 Przedszkole,

ul. Wiejska 35 i

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych,

ul. Wyszyńskiego 41 aula

 Kolegium WZ – 29.05.2023 r. – godz. 1530 – siedziba Spółdzielni – sala nr 7.

Porządek obrad:

1)         Otwarcie obrad.

2)         Wybór Prezydium (Przewodniczącego i Sekretarza).                                                                                                 

3)         Wybór Komisji:  Skrutacyjnej (2-3 osoby),

4)       Odczytanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5)         Stwierdzenie prawidłowości zwołania części Walnego Zgromadzenia.  

6)         Przedstawienie sprawozdań:

a.      Zarządu z działalności Spółdzielni za 2022 rok,

b.     finansowego za 2022 rok,

c.      z działalności Rady Nadzorczej za 2022 rok.

7)         Dyskusja nad sprawozdaniami.

8)          Podjęcie uchwał w sprawach:

a.      zatwierdzenia sprawozdania finansowego  za 2022 rok,

b.      zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2022 rok i udzielenia absolutorium każdemu z członków zarządu oddzielnie,

c.      przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 rok.

9)          Omówienie propozycji Zarządu oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2022 rok.

10)       Omówienie propozycji Zarządu oraz podjęcie uchwały w sprawie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej.

11)       Sprawy wniesione przez członków Spółdzielni w trybie art. 83 ust. 10-12 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

12)       Wolne głosy, uwagi i zapytania.

13)       Zamknięcie obrad.

Członek może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego Członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Członkowi przysługuje prawo głosu tylko w tej części Walnego Zgromadzenia, do której został zaliczony.

Sprawozdania za 2022 rok: Zarządu z działalności Spółdzielni, finansowe, biegłego rewidenta oraz Rady Nadzorczej są wyłożone do wglądu członków w siedzibie Spółdzielni w Jastrzębiu–Zdroju przy ul. Słonecznej 18 A, pokój nr 3.

Projekty uchwał związane z porządkiem obrad zostaną wyłożone od dnia 28 kwietnia 2023 r. w siedzibie Spółdzielni, na administracjach osiedlowych oraz na stronie internetowej Spółdzielni. Członek Spółdzielni ma prawo zapoznania się z w/w dokumentami.

Zgodnie z art. 83 ust. 10 - 12 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych:

 - członkowie Spółdzielni mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw   w porządku obrad Walnego Zgromadzenia w terminie do 15 dni przed dniem pierwszej części posiedzenia Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 29 kwietnia 2023 r. Projekty uchwał można wrzucać do skrzynki pocztowej, która znajduje się na budynku zarządu przy ulicy Słonecznej 18a w Jastrzębiu-Zdroju oraz przesyłać elektronicznie w formie skanu na adres e-mail: sm@smjasmos.pl

Projekt uchwały zgłaszanej przez członków musi być poparty przez co najmniej 10 członków. Zgodnie z § 56 ust. 5 statutu oświadczenie o poparciu projektu powinno mieć formę pisemną  i zawierać: imię, nazwisko, adres członka oraz jego podpis;

 - członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia      11 maja 2023 r.

Przebieg Walnego Zgromadzenia będzie utrwalany za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk oraz fotografie z zebrania mogą być opublikowane na stronie internetowej Spółdzielni oraz w biuletynie Nasze Mieszkanie

Z przyczyn organizacyjnych, prosimy o wcześniejsze przybycie na obrady osób będących pełnomocnikami

członków uprawnionych do uczestniczenia w danej części Walnego Zgromadzenia

Prosimy o zabranie na Walne Zgromadzenie dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości.