• 44-330 Jastrzębie-Zdrój
    ul. Słoneczna 18A
  • tel. 32 47 626 36
    tel. 32 47 626 37
09  Sie 

WYBORY DO RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „JAS-MOS”

WYBORY DO RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „JAS-MOS”

Szanowni Członkowie

Niniejszym Zarząd Spółdzielni informuje, że Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni odbędzie się w drugiej połowie września bieżącego roku. W tym roku spośród Członków wybrana zostanie Rada Nadzorcza Spółdzielni „JAS-MOS” na kolejną, 3-letnią kadencję.  Każdy z członków ma prawo kandydować i być wybranym do Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza składa się z 9 członków. Do Rady nie mogą kandydować pracownicy SM „JAS-MOS”, ani osoby świadczące dla Spółdzielni usługi. Członkami Rady nie mogą być również osoby, które zajmują się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni. Członkiem Rady nie można być dłużej niż dwie kolejne trzyletnie kadencje. Członkowie Rady za udział w posiedzeniach otrzymują wynagrodzenie.

Jak kandydować do Rady

Kandydatów do Rady zgłaszają członkowie do kancelarii Spółdzielni  w nieprzekraczalnym terminie do 30 sierpnia 2022 r., podając imię i nazwisko kandydata. Zgłoszenie kandydata powinno być poparte przez co najmniej 50 Członków. Do zgłoszenia powinna być dołączona pisemna zgoda członka na kandydowanie do Rady oraz jego oświadczenie, że nie zajmuje się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni i nie świadczy usług na jej rzecz. W tym miejscu zwracamy uwagę, że głos poparcia oddany przez osobę niebędącą członkiem nie jest wliczany do grona popierających. Przypominamy, że żona (mąż) Członka Spółdzielni najczęściej jest osobą niebędącą członkiem, więc jej (jego) podpis nie będzie ważny.

Czym zajmuje się Rada

Rada Nadzorcza m.in. nadzoruje i kontroluje działalność Spółdzielni, uchwala plany finansowo-gospodarcze, zatwierdza strukturę organizacyjną Spółdzielni, corocznie składa Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania zawierające wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych, uchwala unormowania wewnątrzspółdzielcze określające zasady współżycia mieszkańców, rozliczeń kosztów i przychodów i innych określających funkcjonowanie Spółdzielni, jako zarządcy nieruchomości, zasady tworzenia i gospodarowania funduszami, rozpatruje odwołania członków od uchwał zarządu, podejmuje uchwały w sprawie pozbawienia członkostwa, ustala wysokość opłat związanych z utrzymaniem i eksploatacją lokali.

Zachęcamy do kandydowania, szczególnie osoby mające wykształcenie prawnicze, ekonomiczne i techniczne budowlane, instalacyjne, elektryczne. Zachęcamy do licznego uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i do wybrania wartościowych dla Spółdzielni osób, żeby przez kolejne trzy lata mądrze i dobrze przysłużyły się wszystkim mieszkańcom SM „JAS-MOS”.

UWAGA  w przypadku wskazania kandydata przez osobę prawną będącą członkiem Spółdzielni - „zgoda na kandydowanie”, „lista poparcia” oraz „oświadczenie kandydata, że nie zajmuje się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni w rozumieniu §73 ust. 4 statutu i nie świadczy usług na rzecz Spółdzielni” powinny zawierać nazwę i adres osoby prawnej będącej członkiem Spółdzielni zgodnie z § 72 ust. 2 statutu SM „JAS-MOS”. 

W związku z powyższym kandydaci wskazani przez osoby prawne nie mogą złożyć wyżej wskazanych dokumentów według załączonych wzorców lecz składają dokumenty zmodyfikowane zgodnie z w/w uwagami.

 

Pobierz wzorce dokumentów:

lista poparcia”,

zgoda na kandydowanie”,

oświadczenie kandydata”.