tel. 32 47 626 36, 32 47 626 37
 

Po Walnym Zgromadzeniu

W miesiącach maju i czerwcu br. odbyło się sześć części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej  „JAS–MOS” w Jastrzębiu-Zdroju. Frekwencja na Walnym Zgromadzeniu była znacznie niższa niż w ubiegłym wyborczym roku i w sumie wyniosła 1,29% wszystkich członków Spółdzielni (w tym: Os. A. Bożka – 1,17%, Os. Pionierów – 0,64%, Os. Zdrój – 1,28%, Wodzisław Śl. – 1,69%, Os. Złote Łany – 3,61%, Os. Przyjaźń – 2,49%).

Walne Zgromadzenie podjęło 12 uchwał, w tym 6 uchwał zatwierdzających sprawozdawczość za 2018 r. i dotyczących udzielenia, z wynikiem pozytywnym, absolutorium członkom Zarządu oraz uchwały w następujących sprawach:

Ø Nr 7/2019 i 8/2019 w sprawie zmiany dwóch zapisów statutowych

Walne Zgromadzenie, na wniosek Rady Nadzorczej, podjęło uchwałę w sprawie zmiany §  77 ust. 1 Statutu w zakresie składu ilościowego Zarządu – wprowadzono możliwość funkcjonowania Zarządu w składzie od 2 do 3 osób. Na wniosek Zarządu zmieniono zapis § 66 ust. 2 Statutu – do zapisów statutowych wprowadzono ponownie konieczność dostarczania do kancelarii Spółdzielni list poparcia, podpisanych  przez 50 członków,  dla kandydatów do Rady Nadzorczej.

Ø Nr 9/2019 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej netto

 Kwota nadwyżki  bilansowej netto w wysokości 1 368 399,49 zł  została przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem poszczególnych nieruchomości w 2019 r. i latach następnych w zakresie obciążającym członków Spółdzielni, zaś kwota nadwyżki  bilansowej netto w wysokości 16 446,15 zł, powstała w wyniku uzyskanych kar umownych oraz z tytułu otrzymanych ubezpieczeń została przeznaczona na zwiększenie funduszu remontowego tych nieruchomości, z którymi związane były zdarzenia powodujące naliczenia kar lub uzyskania odszkodowań.

Ø Nr 10/2019 w sprawie zwiększenia limitu środków na likwidację barier architektonicznych

Walne Zgromadzenie, w 2014 r., uchwaliło możliwość przeznaczania corocznie kwoty 50 tys. zł z funduszu zasobowego na likwidację barier architektonicznych. W ramach tej decyzji Spółdzielnia wykonała: podjazdy na ul. Śląskiej 13, Śląskiej 15, ul. Ofiar faszyzmu 3 oraz podnośnik dźwigowy do lokalu mieszkalnego przy ul. Zielonej 50/2. Aktualnie do realizacji pozostaje 16 wniosków lokatorów dotyczących likwidacji barier architektonicznych w 15 lokalizacjach. W trakcie Walnego Zgromadzenia w 2018 r. członkowie wnioskowali o zwiększenie puli środków dla osób niepełnosprawnych. Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie zwiększenia limitu środków przeznaczanych corocznie na likwidację barier architektonicznych do kwoty 100 tys. złotych.

Ø Nr 11/2019 w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego przy ul. Górniczej 40/45 w Jastrzębiu-Zdroju

Lokal użytkowy przy ul. Górniczej 40, o pow. użytkowej 53,35 m2, jak wszystkie lokale użytkowe, był zaliczony do mienia Spółdzielni. Od 30.06.2018 r. lokal był wolny. Na wniosek Zarządu Rada Nadzorcza  wyraziła zgodę na zmianę sposobu użytkowania w/w lokalu na lokal mieszkalny. Wydział Architektury Urzędu Miasta zaakceptował zmianę sposobu użytkowania lokalu usługowego na lokal mieszkalny, który uzyskał numer 40/45. Walne Zgromadzenie wyraziło zgodę na ustanowienie odrębnej własności i zbycie lokalu w drodze nieograniczonego przetargu.

Ø Nr 12/2019 w sprawie sposobu finansowania jednorazowej opłaty za przekształcenie udziałów Spółdzielni w użytkowaniu  wieczystym gruntów udziały w prawie własności tych gruntów.

Mocą Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, grunty pod budynkami mieszkalnymi stały się współwłasnością Spółdzielni i odrębnych właścicieli lokali z dniem 1 stycznia 2019 r. Spółdzielnia była użytkownikiem wieczystym gruntów będących własnością Skarbu Państwa. Ustawa przewiduje opłatę przekształceniową płatną przez 20 lat, w miejsce 99 lat. Istnieje jednak możliwość wniesienia jednorazowej opłaty przekształceniowej i skorzystanie z przewidzianych w ustawie bonifikat. W przypadku złożenia wniosku o jednorazową zapłatę w bieżącym roku bonifikata, wg zapisów w/w ustawy, aktualnie wynosi 60% wysokości należnej opłaty przekształceniowej. Lokatorzy zamiast płacić przez 20 lat będą płacić przez 8 lat  opłatę przekształceniową w wysokości ostatnio obowiązującej opłaty za użytkowanie wieczyste. Walne Zgromadzenie wyraziło zgodę na sfinansowanie jednorazowej opłaty z funduszu zasobowego w ramach wewnętrznej pożyczki.


 
STATUT SPÓŁDZIELNI NASZE ZASOBY REGULAMINY JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ DRUKI DO POBRANIA CZĘSTE PYTANIA ZGŁOŚ SPRAWĘ
STRONA GŁÓWNA | HISTORIA | ORGANY SPÓŁDZIELNI | UNORMOWANIA PRAWNE | OGŁOSZENIA | KONTAKT
AKTUALNOŚCI | STATUT SPÓŁDZIELNI | NASZE ZASOBY | REGULAMINY | PLANY REMONTÓW | BIULETYNY | TERMOMODERNIZACJA | POLITYKA PRYWATNOŚCI Licznik odwiedzin:
NIP: 633-13-60-698 REGON: 273086553 KRS: 0000057461
Numer konta: PKO BP S.A. O/Jastrzębie-Zdrój 81 1020 2472 0000 6102 0018 1735
Numer konta: Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju 60 8470 0001 2001 0011 2716 0001
44-330 Jastrzębie-Zdrój
ul. Słoneczna 18 A
tel. 32 47 626 36, 32 47 626 37
32 47 626 38
e-mail: sm@smjasmos.pl

Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Treść wiadomości: